Garancija, saobraznost i reklamacija

Garancija

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Prodavac nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih. 

Ukoliko pored osnovne garancije postoji dodatna aktuelna promocija produzene garancije potrošač je dužan da prema uputstvu prodavca realizuje registraciju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti Lav Auto d.o.o. nije dužan da obezbedi garantni list.

Odustanak od kupovine/Povrat robe u zakonskom roku

Zakon o prodaji na daljinu predviđa da kupac odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak ugovora zaključenog na daljinu. Prilikom odustanka kupac može ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Nesaobraznost

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Pored toga, Lav Auto ne podleže zakonskoj odgovornosti:

  • ukoliko uređaj poseduje osnovna svojstva i funkcionalnst za redovnu upotrebu i odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste

  • ukoliko uređaj odgovara opisu i uzorku koji je pokazan od strane prodavca

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. cišćenje i sl. Od potrošača se očekuje da kupljeni proizvod održava prema uputstvu za upotrebu. Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane nepravilnim korišćenjem, otklanjaće se isključivo na teret potrošača po važećem ćenovniku servisnih usluga.

Procedura reklamacije

Reklamirani uređaj po osnovu saobraznosti kupac može dostaviti u bilo kojoj Lav Auto maloprodaji uz propratnu dokumentaciju. Pri tom je neophodno dostaviti dokaz o izvršenoj kupovini (račun, ugovor na daljinu). Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Potrebno je da potrošač prema uputstvu proveri detalje važenja garancije, imajući u vidu mogućnost čuvanja ambalaže, registracija na sajtu i sl.

Po izjavljenoj reklamaciji pisanim ili elektronskim putem kupac će biti informisan o evidencionom broju reklamacije i na taj način se potvrdjuje prijem iste. Lav Auto reklamirani uređaj dostavlja ovlašćenom servisu na detaljnu proveru saobraznosti. Po prijemu izveštaja ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

Uređaje za koje je prihvaćena reklamacija i koji su pristigli iz ovlašćenog servisa Lav Auto vraća kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

Ukoliko reklamacija uređaja nije prihvaćena (po osnovu fizičkog oštećenja i sl) kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

U slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica kupac gubi pravo na reklamaciju.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Za dodatne informacije o ovlašćenim servisima na raspolaganju je reklamacioni centar.

Reklamacija uređaja prilikom online kupovine

Prijava reklamacije za obavljenu kupovinu putem web sajta ili Call centra se obavlja na kontakt tel reklamacionog centra 011 239 0009 ili putem e-mail-a: prodaja@lavauto.rs.

Prema Zakonu о zaštiti potrošača, kupovina preko naše prodajne internet stranice "lavauto.rs" se smatra kupovinom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:

 - obrazac za odustanak

 - obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak

 - primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon omogućuje online kupcima mogućnost da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu za fizička lica koji su uređaj obezbedili radi namirenja individualnih potreba. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.

Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Lav Auto je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama.

Reklamacija na fizičko oštećenje

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je obavila isporuku i reklamacioni centar na broj 011 239 0009.

Reklamacije na fizičko oštećenje robe nakon obavljene kupovine u maloprodaji ne podležu reklamaciji u garantnom roku. Naši kupci imaju mogućnost da pre obavljanja kupovine u maloprodaji pogledaju proizvod pre realizacije kupovine.

U cilju ažurnog i pravovremenog regulisanja reklamacionog postupka, potrebno je ispoštovati navedene zakonske okvire.

Povraćaj novca

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u zakonski propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

Rok za povraćaj sredstava je 3-7 radnih dana.

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Ništa lepše od vožnje po vrelom letnjem danu, dok prijatan vazduh iz klime hladi vaše vozilo. Osim ako taj vazduh više nije prijatan i počne da smrdi. Neprijatan miris je s...

Opširnije
Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Prva servisna knjižica u izdanju Lav auta upravo je izašla iz štampe i možete je potražiti u Lav autu ili Thule Shop-u na Novom Beogradu.Servisna knjižica Lav auta je proizašla iz...

Opširnije
Cenovnik servisnih usluga

Cenovnik servisnih usluga

Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja ni...

Opširnije
Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Kada temperature padnu ispod nule, kristali voska u dizel gorivu se stvrdnu, pretvarajući gorivo u gustu tečnost. Ovi očvrsnuti kristali voska blokiraju filter i zaustavljaju automobil, kamion ili bi...

Opširnije
Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.